En djupdykning i yogans 8 lemmar

Anime illustration av 8 lemmar av Ashtanga Yoga

Introduktion

Yoga, en uråldrig praktik genomsyrad av historia och tradition, har utvecklats till att betyda olika saker för olika människor. Medan vissa ser det som ett fysiskt träningspass, uppfattar andra det som en djupt andlig träning. Men yogans fulla omfattning sträcker sig långt bortom poser och stretching, och omfattar en holistisk livsfilosofi. I hjärtat av denna filosofi ligger Yogans 8 lemmar, som introducerades i Patanjalis Yoga Sutras. Dessa lemmar, eller steg, ger en omfattande väg mot självförverkligande, och ger vägledning om moraliska, etiska, fysiska och andliga aspekter av livet.

Begreppet Ashtanga Yoga

Ashtanga Yoga, en term som kommer från sanskrit där "ashta" betyder åtta och "anga" betyder lemmar, representerar ett system av yoga som avgränsats i Patanjalis Yoga Sutras. Inte att förväxla med den moderna stilen "Ashtanga Yoga" som utvecklats av K. Pattabhi Jois, Patanjalis Ashtanga Yoga representerar en holistisk väg för andlig evolution. Det är en resa som överskrider enbart fysiska ställningar, som omfattar åtta aspekter eller "lemmar" av praktiken – yamas (begränsningar), niyamas (observationer), asana (ställningar), pranayama (andningsövningar), pratyahara (sinnens tillbakadragande), dharana (koncentration), dhyana (meditation) och samadhi (upplysning eller självförverkligande). Varje lem motsvarar inte bara en aspekt av mänskligt medvetande utan bygger också på den föregående och bildar en sammankopplad väg mot inre frid och befrielse.

Patanjali och hans inflytande på yoga

Patanjali, ofta hyllad som "yogans fader", var en uråldrig vis som kodifierade yogans konst och vetenskap i sitt avgörande verk, Yoga Sutras. Denna text, komponerad omkring 400 e.Kr., anses vara en av de grundläggande skrifterna för klassisk yogafilosofi. Genom de 196 aforismerna belyser Patanjali medvetandets natur, sinnets mekanismer och vägen till andlig frihet.

Patanjalis Ashtanga Yoga utgör en betydande del av Yoga Sutras, och presenterar ett systematiskt och praktiskt förhållningssätt till andlig tillväxt. Genom att engagera sig i dessa åtta aspekter av praktiken, guidas utövare på en transformativ resa, från etiska grunder och fysisk hälsa till högre medvetandetillstånd. Den bestående relevansen av Patanjalis åttafaldiga väg i samtida yogautövning vittnar om hans djupa inflytande, och erbjuder utövare en strukturerad väg att navigera i den komplexa terrängen av sinne och medvetande.

Anime illustration av 8 lemmar av Ashtanga Yoga

En närmare titt på yogans 8 lemmar

Yoga är mer än en samling fysiska poser. Det är en omfattande livsstil, en väg till självförverkligande och andlig befrielse. Ashtanga Yoga, som definieras av Patanjali, är en färdplan för denna transformativa resa. Låt oss gräva djupare in i varje lem för att förstå deras roll och betydelse.

LemSanskrit termBeskrivning
1YamasEtiska normer, moraliska discipliner
2NiyamasSjälvdisciplin, andliga observationer
3AsanaFysiska ställningar
4PranayamaAndningskontroll
5PratyaharaSinnenas tillbakadragande
6DharanaKoncentration
7DhyanaMeditation
8SamadhiUpplysning

Yamas (Restraints)

Den första delen, Yamas, hänvisar till etiska normer eller moraliska discipliner. De representerar den gyllene regeln - "Gör mot andra som du vill att de ska göra mot dig". Patanjali definierade fem Yamas:

 1. Ahimsa (icke-våld): En princip om ofarlighet och respekt för alla levande varelser. Det uppmuntrar medkänsla och vänlighet.
 2. Satya (Sanning): Ärlighet i tankar, ord och handlingar, både mot sig själv och andra.
 3. Asteya (icke-stjäla): Att respektera andras rättigheter och egenskaper och inte ta det som inte ges fritt.
 4. Brahmacharya (Moderation): Övningen av självbehärskning och måttfullhet i alla aspekter av livet.
 5. Aparigraha (Icke-besittande): Förmågan att släppa taget och leva utan girighet eller begär efter ägodelar.

Niyamas (Observances)

Den andra delen, Niyamas, handlar om självdisciplin och andliga iakttagelser. De är handlingar riktade mot oss själva och hjälper oss att upprätthålla en positiv miljö att växa i. Det finns fem Niyamas:

 1. Saucha (renhet): Uppmuntrar renlighet i sinne, kropp och miljö.
 2. Santosha (Nöjdhet): Öva tacksamhet och finna tillfredsställelse i nuet.
 3. Tapas (disciplin eller åtstramning): Regelbunden disciplinerad träning för att tända den renande lågan i oss själva.
 4. Svadhyaya (självstudie): Självreflektion och introspektion för att förstå vår natur och våra vanor.
 5. Ishvara Pranidhana (Ge upp till det gudomliga): Att odla en djup, bestående tillit till det universella flödet, ge upp frukterna av ditt arbete.

Asana (ställningar)

Den tredje delen, Asana, är mer än den fysiska utövandet av yogaställningar. Det handlar om att odla en attityd av tålamod och uthållighet, lära sig att sitta bekvämt i en position under en längre period. Detta förbereder kroppen för djupare former av meditation genom att förbättra fysisk styrka, balans och flexibilitet. Det främjar också disciplin, fokus och förmågan att koncentrera sig på nuet, vilket är avgörande för yogans inre resa.

Pranayama (andningskontroll)

Pranayama, den fjärde extremiteten, är övningen att kontrollera och förlänga andningen. Det handlar inte bara om djupandning; det handlar om att synkronisera andningen med både fysiska rörelser och de subtila energierna som flödar genom våra kroppar. Genom att kontrollera andningen kan man kontrollera sinnet och rikta de vitala energierna inom sig själv, vilket främjar en känsla av lugn och balans. Regelbunden träning kan leda till ökad lungkapacitet, förbättrad koncentration och minskad stress.

Pratyahara (Sinnens tillbakadragande)

Den femte delen, Pratyahara, är övningen att dra tillbaka sinnena från yttre föremål. Detta innebär inte fullständig frånkoppling från den yttre världen, utan snarare en inåtriktad omdirigering av vår uppmärksamhet. Genom att utöva Pratyahara lär vi oss att observera våra begär och aversioner objektivt utan att agera på dem. Detta odlar en djup känsla av inre lugn och tillåter oss att reagera snarare än att reagera på stimuli omkring oss.

Dharana (koncentration)

Dharana, den sjätte delen, är övningen att fokusera sinnet på en enda punkt eller ett objekt. Detta kan vara ett fysiskt föremål, ett mantra, en visualisering eller till och med andningen. Dharana handlar inte om att tömma sinnet utan att träna det att koncentrera sig utan distraktioner. Det lägger grunden för djupare, mer djupgående medvetandetillstånd i yogans senare stadier.

Dhyana (meditation)

Den sjunde delen, Dhyana, är utövandet av meditation. Till skillnad från Dharana, som innebär intensivt fokus på en punkt, handlar Dhyana om att upprätthålla ett oavbrutet flöde av koncentration. Det är ett tillstånd av att vara mycket medveten utan fokus, där sinnet tystnar och det finns ett sömlöst tankeflöde. Självmedvetenheten upplöses, och tidskänslan försvinner. Dhyana för utövaren närmare tillståndet Samadhi – rent medvetande.

Samadhi (upplysning)

Samadhi, den åttonde och sista delen, är yogans yttersta mål – ett tillstånd av upplysning eller självförverkligande. Det beskrivs ofta som ett tillstånd av extas där jaget smälter samman med universum eller det gudomliga. I Samadhi blir meditatorn, meditationsprocessen och meditationsobjektet ett. Det är ett tillstånd av djup frid och enorm kunskap, och även om det är svårt att uppnå, för varje steg på yogans åttafaldiga väg utövaren närmare det.

Anime illustration av 8 lemmar av Ashtanga Yoga

Betydelsen av de åtta extremiteterna i Ashtanga Yoga-övningar

Yogans åtta lemmar, när de följs och utövas holistiskt, skapar en ram för att leva ett målmedvetet och medvetet liv. Varje lem förbereder utövaren för nästa, vilket gör det till ett komplett system som integrerar kropp, sinne och ande.

Självdisciplin och medvetenhet

 • Yama och Niyama ge moraliska och etiska riktlinjer för interaktion med omvärlden och sig själv. De främjar självdisciplin, renhet, belåtenhet och självstudier, och lägger en stark grund för den yogiska vägen.
 • Asana och Pranayama fungera som verktyg för att stärka och rena kroppen. Regelbunden träning ökar fysisk styrka, flexibilitet och kontroll över andningen, förbereder kroppen för meditation och gör den till ett lämpligt kärl för anden.
 • Pratyahara främjar förmågan att rikta våra sinnen inåt och koppla från den yttre världen. Detta tillbakadragande från sensoriska input hjälper oss att reagera snarare än att reagera på vår omgivning, vilket främjar en djupare känsla av inre frid.

Koncentration och meditation

 • Dharana, Dhyana, och Samadhi representerar yogans "inre" eller "andliga" resa. Dharana bygger koncentration, Dhyana tillåter oavbrutet tankeflöde och Samadhi ger ett tillstånd av lycka och upplysning där vi smälter samman med det gudomliga eller universella medvetandet.
 • Dessa tre stadier kallas gemensamt för Samyama – vägen till insikt och upplysning. När de bemästras leder de till de djupaste lagren av perception och kognition, och i slutändan till självförverkligande.

Ashtanga Yoga Anusthana: The Daily Practice

Ashtanga Yoga Anusthana hänvisar till den dagliga utövandet av yogans åtta lemmar. Anusthana på sanskrit översätts till en "regelbunden och hängiven övning", som på ett träffande sätt beskriver nivån av hängivenhet som krävs för att utöva Ashtanga Yoga.

De åtta lemmarnas roll i Anusthana

Varje lem av Ashtanga Yoga bidrar till Anusthana på sitt unika sätt:

 1. Yama vägleder utövaren att leva i harmoni med omvärlden. Att följa dessa etiska normer dagligen hjälper till att odla medkänsla och integritet.
 2. Niyama handlar om självdisciplin och inre observationer. Genom att utöva Niyama, odlar man renhet, belåtenhet och självstudier, vilket främjar en djupare kontakt med jaget.
 3. Asana, den fysiska utövandet av yogaställningar, ger fysisk kondition och mental fokus. Att regelbundet träna asanas hjälper till att odla styrka, flexibilitet och balans.
 4. Pranayama, eller andningskontroll, utövas dagligen för att rensa sinnet och stärka kroppen. Denna praxis hjälper till att upprätthålla fysisk hälsa och uppnå mental klarhet.
 5. Pratyahara, tillbakadragande av sinnena, gör det möjligt för oss att bli mer medvetna och mindre reaktiva. Det utövas genom att medvetet rikta uppmärksamheten bort från yttre distraktioner och mot det inre.
 6. Dharana, eller koncentration, är en daglig praxis att fokusera sinnet på ett objekt eller idé, och därigenom förbereda sinnet för meditation.
 7. Dhyana, eller meditation, utövas dagligen för att åstadkomma ett tillstånd av lugn och medvetenhet.
 8. Samadhi, eller upplysning, är det ultimata målet för Anusthana. Även om det kanske inte uppnås dagligen, styr jakten på Samadhi hela praktiken.

Utforska yogans åtta lemmar i vardagen

Det är viktigt att komma ihåg att utövandet av Ashtanga Yoga sträcker sig bortom yogamattan. Att införliva de åtta extremiteterna i sin dagliga rutin kan vara både utmanande och djupt givande. Här är några praktiska förslag:

Inkorporerar de åtta lemmar

 1. Yama: Utöva icke-våld, sanningsenlighet, icke-stöld, kyskhet och icke-bindande i din interaktion med andra.
 2. Niyama: Odla renhet genom att hålla din kropp och omgivning ren, utöva belåtenhet, upprätthålla en disciplinerad livsstil, studera andliga texter och överlämna dig till en högre makt.
 3. Asana: Tillbringa lite tid varje dag med att utföra yogaställningar. Det handlar inte om kroppshållningens komplexitet, utan den medvetenhet och fokus du tillför träningen.
 4. Pranayama: Träna regelbundet andningskontrollövningar. Du kan göra detta vid en fast tidpunkt varje dag eller när du behöver rensa ditt sinne.
 5. Pratyahara: Försök att tillbringa lite tid varje dag borta från elektroniska enheter, ägna dig åt tyst reflektion eller njuta av naturen.
 6. Dharana: Välj en aktivitet varje dag och förbind dig att ge den din fulla, odelade uppmärksamhet.
 7. Dhyana: Odla en daglig meditationsövning. Börja med bara några minuter varje dag och öka tiden gradvis.
 8. Samadhi: Även om det inte är en vardaglig händelse att uppnå Samadhi, håll dina andliga mål i åtanke när du utför dina dagliga aktiviteter.

Fördelarna och utmaningarna med att öva varje lem

Att träna varje lem dagligen kommer att ge en mängd fördelar, inklusive fysisk hälsa, mental klarhet och andlig tillväxt. Men det kräver också disciplin och engagemang. Kom ihåg att resan är lika viktig som destinationen. Att utöva Ashtanga Yoga handlar inte om perfektion, utan om konsekvent ansträngning och gradvisa framsteg.

Anime illustration av 8 lemmar av Ashtanga Yoga

Inleder den 8-lemmade vägen: din resa mot upplysning

Yogans 8 lemmar bildar en omfattande väg mot andlig tillväxt och upplysning. Varje lem, även om den är distinkt, harmoniserar med de andra och skapar en holistisk ram som tar upp alla aspekter av en person: etiska, fysiska, mentala och andliga.

Skönheten med denna 8-beniga väg ligger i dess sammanlänkning. Yamas och Niyamas etik är grunden för vår Asana-utövning. Fokus som odlas genom Asana och Pranayama underlättar Pratyahara, tillbakadragande från yttre distraktioner. Detta tillbakadragande hjälper sedan Dharana, övningen av koncentration, sätter scenen för Dhyana, eller meditation. Slutligen, genom ihållande meditation, kan det lycksaliga tillståndet Samadhi uppnås.

Således är varje lem inte en isolerad praktik utan en del av en intrikat och vacker resa mot självförverkligande och upplysning.

Omfamna kraften i de åtta extremiteterna: Fördjupa din yogaresa

Sammanfattningsvis är yogans 8 lemmar mer än gamla läror; de utgör essensen av en verkligt transformativ yogaövning, en som överskrider ren fysisk träning och blir en djupgående resa av självupptäckt.

Den moderna utövaren kommer att vinna oerhört mycket på att integrera dessa läror i deras rutin. Oavsett om du är en nybörjare eller en erfaren yogi, erbjuder Ashtanga Yogas 8 lemmar värdefull vägledning om etiskt uppförande, personlig disciplin, fysisk hälsa, mental kontroll och andlig tillväxt.

Må du hitta modet och hängivenheten att ge dig ut på denna resa, att införliva lärorna från de 8 lemmar i din praktik och att uppleva yogans transformativa kraft i ditt liv. Namaste.

Liknande inlägg