Syväsukellus joogan 8 raajaan

Anime-kuvitus ashtangajoogan 8 raajasta

Johdanto

Jooga, ikivanha käytäntö, joka on täynnä historiaa ja perinteitä, on kehittynyt tarkoittamaan eri asioita eri ihmisille. Jotkut pitävät sitä fyysisenä harjoituksena, kun taas toiset pitävät sitä syvästi henkisenä harjoituksena. Joogan koko ulottuvuus ulottuu kuitenkin paljon asentoja ja venyttelyjä pidemmälle, ja se sisältää kokonaisvaltaisen elämänfilosofian. Tämän filosofian ytimessä on joogan 8 raajaa, jotka esitellään Patanjalin joogasutroissa. Nämä raajat tai askeleet tarjoavat kattavan polun kohti itsensä toteuttamista ja tarjoavat ohjeita elämän moraalisista, eettisistä, fyysisistä ja henkisistä puolista.

Ashtanga joogan käsite

Ashtanga Yoga, sanskritin kielestä johdettu termi, jossa "ashta" tarkoittaa kahdeksaa ja "anga" tarkoittaa raajoja, edustaa Patanjalin jooga-sutroissa kuvattua joogajärjestelmää. Patanjalin Ashtanga Yoga edustaa kokonaisvaltaista henkisen kehityksen polkua, eikä sitä pidä sekoittaa K. Pattabhi Joisin kehittämään moderniin "Ashtanga Yoga" -tyyliin. Se on matka, joka ylittää pelkät fyysiset asennot ja käsittää kahdeksan harjoituksen puolta tai "raajaa" - yamas (rajoitukset), niyamas (huomiot), asana (asennot), pranayama (hengitysharjoitukset), pratyahara (aistien vetäytyminen), dharana (keskittyminen), dhyana (meditaatio) ja samadhi (valaistuminen tai itsensä toteuttaminen). Jokainen raaja ei ainoastaan vastaa jotakin ihmistietoisuuden puolta, vaan myös rakentuu edelliselle muodostaen toisiinsa yhteydessä olevan polun kohti sisäistä rauhaa ja vapautumista.

Patanjali ja hänen vaikutuksensa joogaan

Usein "joogan isänä" kutsuttu Patanjali oli muinainen viisas, joka kodifioi joogan taiteen ja tieteen perustavassa työssään, Jooga-sutroissa. Tätä noin vuonna 400 jKr kirjoitettua tekstiä pidetään yhtenä klassisen joogafilosofian peruskirjoituksista. Patanjali selittää 196 aforismin kautta tietoisuuden luonnetta, mielen mekanismeja ja polkua henkiseen vapauteen.

Patanjalin Ashtanga Yoga muodostaa merkittävän osan jooga-sutroista ja esittelee systemaattisen ja käytännöllisen lähestymistavan henkiseen kasvuun. Harjoittelemalla näitä kahdeksaa käytännön puolta harjoittajat ohjataan muuttavalle matkalle, joka etenee eettisiltä perusteilta ja fyysiseltä terveydeltä korkeampiin tietoisuuden tiloihin. Patanjalin kahdeksankertaisen polun pysyvä merkitys nykyajan joogaharjoittelussa todistaa hänen syvällisestä vaikutuksestaan ja tarjoaa harjoittajille jäsennellyn polun navigoida mielen ja tietoisuuden monimutkaisessa maastossa.

Anime-kuvitus ashtangajoogan 8 raajasta

Tarkempi katsaus joogan kahdeksaan osaan

Jooga on enemmän kuin kokoelma fyysisiä asentoja. Se on kokonaisvaltainen elämäntapa, polku itsensä toteuttamiseen ja henkiseen vapautumiseen. Patanjalin määrittelemä ashtanga jooga on etenemissuunnitelma tälle muuttavalle matkalle. Syvennytään jokaiseen osaan ymmärtääksemme niiden roolin ja merkityksen.

RaajaSanskritin termiKuvaus
1YamasEettiset normit, moraaliset kurit
2NiyamasItsekuri, henkiset huomiot
3AsanaFyysiset asennot
4PranayamaHengityksen hallinta
5PratyaharaAistien vetäytyminen
6DharanaKeskittyminen
7DhyanaMeditaatio
8SamadhiValaistuminen

Yamas (rajoitukset)

Ensimmäinen osa, Yamas, viittaa eettisiin normeihin tai moraalisiin kuriin. Ne edustavat kultaista sääntöä: "Tee toisille niin kuin toivoisit itsellesi tehtävän". Patanjali määritteli viisi Yamaa:

 1. Ahimsa (väkivallattomuus): Periaate vaarattomuudesta ja kaikkien elävien olentojen kunnioittamisesta. Se kannustaa myötätuntoon ja ystävällisyyteen.
 2. Satya (Totuus): Rehellisyys ajatuksissa, sanoissa ja teoissa, sekä itselle että muille.
 3. Asteya (ei varastava): Kunnioitamme muiden oikeuksia ja omaisuutta, äläkä ota sitä, mitä ei ole vapaasti annettu.
 4. Brahmacharya (Moderointi): Itsehillinnän ja maltillisuuden käytäntö kaikilla elämänaloilla.
 5. Aparigraha (omistuskyvyttömyys): Kyky päästää irti ja elää ilman ahneutta tai omaisuudenhalua.

Niyamas (huomautukset)

Toinen osa, Niyamas, koskee itsekuria ja henkisiä huomioita. Ne ovat itseämme kohtaan suunnattuja toimia, jotka auttavat meitä ylläpitämään positiivista kasvuympäristöä. Niyamoja on viisi:

 1. Saucha (puhtaus): Edistää mielen, kehon ja ympäristön puhtautta.
 2. Santosha (tyytyväisyys): Kiitollisuuden harjoittaminen ja tyytyväisyyden löytäminen nykyhetkessä.
 3. Tapas (kuri tai ankaruus): Säännöllinen kurinalainen harjoitus sytyttää puhdistava liekki itsessämme.
 4. Svadhyaya (itseopiskelu): Itsereflektio ja itsetutkiskelu luonteemme ja tapojemme ymmärtämiseksi.
 5. Ishvara Pranidhana (Alistuminen jumalalliselle): Kasvata syvää, pysyvää luottamusta universaaliseen virtaukseen, luovuttamalla työsi hedelmät.

Asana (asennot)

Kolmas osa, Asana, on enemmän kuin jooga-asennon fyysinen harjoitus. Kyse on kärsivällisyyden ja kestävyyden asenteen kasvattamisesta, istumisesta mukavasti pitkän aikaa. Tämä valmistaa kehon syvempään meditaation muotoihin parantamalla fyysistä voimaa, tasapainoa ja joustavuutta. Se myös edistää kurinalaisuutta, keskittymistä ja kykyä keskittyä nykyhetkeen, mikä on välttämätöntä joogan sisäiselle matkalle.

Pranayama (hengityksen hallinta)

Pranayama, neljäs osa, on käytäntö hengityksen hallitsemiseksi ja laajentamiseksi. Kyse ei ole vain syvästä hengityksestä; kyse on hengityksen synkronoinnista sekä fyysisten liikkeiden että kehomme läpi virtaavien hienovaraisten energioiden kanssa. Hallitsemalla hengitystä voidaan hallita mieltä ja ohjata elinvoimat sisällään edistäen rauhan ja tasapainon tunnetta. Säännöllinen harjoittelu voi lisätä keuhkojen kapasiteettia, parantaa keskittymiskykyä ja vähentää stressiä.

Pratyahara (aistien vetäytyminen)

Viides osa, Pratyahara, on käytäntö vetää aistit pois ulkoisista esineistä. Tämä ei tarkoita täydellistä irtautumista ulkoisesta maailmasta, vaan pikemminkin huomiomme suuntaamista sisäänpäin. Harjoittelemalla Pratyaharaa opimme tarkkailemaan himoamme ja vastenmielisyyttämme objektiivisesti toimimatta niiden mukaan. Tämä kehittää syvää sisäisen rauhan tunnetta ja antaa meille mahdollisuuden vastata ympärillämme oleviin ärsykkeisiin sen sijaan, että reagoidaan.

Dharana (keskittyminen)

Dharana, kuudes osa, on käytäntö, jossa mieli keskitetään yhteen pisteeseen tai esineeseen. Tämä voi olla fyysinen esine, mantra, visualisointi tai jopa hengitys. Dharana ei tarkoita mielen tyhjentämistä, vaan sen kouluttamista keskittymään ilman häiriötekijöitä. Se luo pohjan syvemmille, syvällisemmille tietoisuuden tiloille joogan myöhemmissä vaiheissa.

Dhyana (Meditaatio)

Seitsemäs osa, Dhyana, on meditaation harjoitus. Toisin kuin Dharana, johon liittyy intensiivinen keskittyminen yhteen pisteeseen, Dhyanassa on kyse keskeytymättömän keskittymisvirran ylläpitämisestä. Se on tarkkaavaisuuden tila ilman keskittymistä, jossa mieli hiljenee ja ajatuksen virta on saumaton. Itsetietoisuus hajoaa ja ajantaju katoaa. Dhyana tuo harjoittajan lähemmäksi Samadhin tilaa – puhdasta tietoisuutta.

Samadhi (valaistuminen)

Samadhi, kahdeksas ja viimeinen osa, on joogan perimmäinen tavoite – valaistumisen tai itsensä toteuttamisen tila. Sitä kuvataan usein ekstaasin tilaksi, jossa minä sulautuu maailmankaikkeuden tai jumalallisen kanssa. Samadhissa meditoija, meditaatioprosessi ja meditaation kohde tulevat yhdeksi. Se on syvän rauhan ja valtavan tiedon tila, ja vaikka sitä on vaikea saavuttaa, jokainen askel joogan kahdeksankertaisella polulla tuo harjoittajan lähemmäs sitä.

Anime-kuvitus ashtangajoogan 8 raajasta

Kahdeksan raajan merkitys ashtangajoogaharjoittelussa

Joogan kahdeksan raajaa, kun niitä seurataan ja harjoitetaan kokonaisvaltaisesti, luovat puitteet määrätietoiselle ja tietoiselle elämälle. Jokainen raaja valmistelee harjoittajaa seuraavaa varten, mikä tekee siitä täydellisen järjestelmän, joka yhdistää kehon, mielen ja hengen.

Itsekuri ja tietoisuus

 • Yama ja Niyama antaa moraalisia ja eettisiä ohjeita vuorovaikutukseen ulkoisen maailman ja itsensä kanssa. Ne edistävät itsekuria, puhtautta, tyytyväisyyttä ja itseopiskelua luoden vahvan perustan joogapolulle.
 • Asana ja Pranayama toimivat työkaluina kehon vahvistamiseen ja puhdistamiseen. Säännöllinen harjoittelu lisää fyysistä voimaa, joustavuutta ja hengityksen hallintaa, valmistaa kehon meditaatioon ja tekee siitä sopivan astian hengelle.
 • Pratyahara edistää kykyä ohjata aistejamme sisäänpäin ja irtautua ulkoisesta maailmasta. Tämä vetäytyminen aistisyötteestä auttaa meitä reagoimaan sen sijaan, että reagoimme ympäristöömme, mikä edistää syvempää sisäisen rauhan tunnetta.

Keskittyminen ja meditaatio

 • Dharana, Dhyana, ja Samadhi edustavat joogan "sisäistä" tai "hengellistä" matkaa. Dharana rakentaa keskittymistä, Dhyana mahdollistaa keskeytymättömän ajatusvirran ja Samadhi tuo autuuden ja valaistumisen tilan, jossa sulaudumme jumalalliseen tai universaaliseen tietoisuuteen.
 • Näitä kolmea vaihetta kutsutaan yhteisesti Samyamaksi – tie näkemykseen ja valaistumiseen. Kun ne hallitaan, ne johtavat havainnon ja kognition syvimpiin kerroksiin ja lopulta itseoivallukseen.

Ashtanga Yoga Anusthana: Päivittäinen harjoitus

Ashtanga Yoga Anusthana tarkoittaa joogan kahdeksan raajan päivittäistä harjoittelua. Sanskritin kielellä Anusthana tarkoittaa "säännöllistä ja omistautunutta harjoitusta", joka kuvaa osuvasti ashtangajoogan harjoittamisen edellyttämää omistautumisen tasoa.

Kahdeksan raajan rooli Anusthanassa

Jokainen Ashtanga Yogan osa edistää Anusthanaa ainutlaatuisella tavallaan:

 1. Yama ohjaa harjoittajaa elämään sopusoinnussa ympäröivän maailman kanssa. Näiden eettisten standardien päivittäinen noudattaminen auttaa kehittämään myötätuntoa ja rehellisyyttä.
 2. Niyama on itsekuria ja sisäisiä huomioita. Harjoittelemalla Niyamaa viljellään puhtautta, tyytyväisyyttä ja itseopiskelua, mikä edistää syvempää yhteyttä itseensä.
 3. Asana, jooga-asennon fyysinen harjoittelu, tuo fyysistä kuntoa ja henkistä keskittymistä. Säännöllinen asanan harjoittelu auttaa kasvattamaan voimaa, joustavuutta ja tasapainoa.
 4. Pranayamahengityksen hallintaa harjoitetaan päivittäin mielen puhdistamiseksi ja kehon virkistämiseksi. Tämä harjoitus auttaa ylläpitämään fyysistä terveyttä ja saavuttamaan henkistä selkeyttä.
 5. Pratyahara, aistien vetäytyminen, auttaa meitä tulemaan tietoisemmiksi ja vähemmän reaktiivisiksi. Sitä harjoitetaan ohjaamalla huomio tietoisesti pois ulkoisista häiriötekijöistä ja kohti sisäistä minää.
 6. Dharana, tai keskittyminen, on päivittäinen käytäntö, jossa mieli keskitetään yhteen esineeseen tai ideaan, mikä valmistaa mielen meditaatioon.
 7. Dhyana, tai meditaatiota, harjoitetaan päivittäin rauhallisuuden ja tietoisuuden tilan aikaansaamiseksi.
 8. Samadhi, tai valaistuminen, on Anusthanan perimmäinen tavoite. Vaikka sitä ei ehkä saavutetakaan päivittäin, Samadhin tavoittelu ohjaa koko harjoitusta.

Tutustu joogan kahdeksaan osaan jokapäiväisessä elämässä

On tärkeää muistaa, että ashtangajoogan harjoittaminen ulottuu joogamaton ulkopuolelle. Kahdeksan raajan sisällyttäminen päivittäiseen rutiiniin voi olla sekä haastavaa että syvästi palkitsevaa. Tässä muutamia käytännön ehdotuksia:

Sisältää kahdeksan raajaa

 1. Yama: Harjoittele väkivallattomuutta, totuudenmukaisuutta, varastamattomuutta, siveyttä ja kiintymättömyyttä vuorovaikutuksessasi muiden kanssa.
 2. Niyama: Kasvata puhtautta pitämällä kehosi ja ympäristösi puhtaana, harjoittele tyytyväisyyttä, ylläpidä kurinalaista elämäntapaa, opi hengellisiä tekstejä ja antaudu korkeammalle voimalle.
 3. Asana: Käytä joka päivä jonkin aikaa jooga-asennon suorittamiseen. Kyse ei ole asennon monimutkaisuudesta, vaan tietoisuudesta ja keskittymisestä, jonka tuot käytäntöön.
 4. Pranayama: Harjoittele säännöllisesti hengitysharjoituksia. Voit tehdä tämän tiettyyn aikaan joka päivä tai aina, kun haluat tyhjentää mielesi.
 5. Pratyahara: Yritä viettää joka päivä jonkin aikaa poissa elektroniikkalaitteista, osallistua hiljaiseen pohdiskeluun tai nauttia luonnosta.
 6. Dharana: Valitse yksi aktiviteetti joka päivä ja sitoudu antamaan sille täysi ja jakamaton huomiosi.
 7. Dhyana: Harjoittele päivittäistä meditaatiokäytäntöä. Aloita vain muutamalla minuutilla joka päivä ja pidennä aikaa vähitellen.
 8. Samadhi: Vaikka Samadhin saavuttaminen ei ole jokapäiväistä tapahtumaa, pidä henkiset tavoitteesi mielessäsi päivittäisessä toiminnassasi.

Jokaisen raajan harjoittelun edut ja haasteet

Jokaisen raajan päivittäinen harjoittelu tuo monia etuja, kuten fyysistä terveyttä, henkistä selkeyttä ja henkistä kasvua. Se vaatii kuitenkin myös kurinalaisuutta ja omistautumista. Muista, että matka on yhtä tärkeä kuin määränpää. Ashtanga joogan harjoittelussa ei ole kyse täydellisyydestä, vaan jatkuvasta ponnistelusta ja asteittaisesta edistymisestä.

Anime-kuvitus ashtangajoogan 8 raajasta

Lähde 8-raaiselle polulle: matkasi kohti valaistumista

Joogan 8 haaraa muodostavat kattavan polun kohti henkistä kasvua ja valaistumista. Jokainen raaja, vaikka se on erillinen, harmonisoituu muiden kanssa luoden kokonaisvaltaisen viitekehyksen, joka käsittelee kaikkia ihmisen näkökohtia: eettisiä, fyysisiä, henkisiä ja henkisiä.

Tämän 8-osaisen polun kauneus on sen keskinäisissä yhteyksissä. Yaman ja Niyaman etiikka kertoo Asana-käytännöstämme. Asanan ja Pranayaman kautta viljelty keskittyminen helpottaa Pratyaharaa, vetäytymistä ulkoisista häiriötekijöistä. Tämä vetäytyminen auttaa sitten dharanaa, keskittymisharjoittelua, luo alustan Dhyanalle tai meditaatiolle. Lopuksi, jatkuvan meditaation avulla, samadhin autuas tila voidaan saavuttaa.

Siten jokainen osa ei ole erillinen käytäntö, vaan osa monimutkaista ja kaunista matkaa kohti itsensä toteuttamista ja valaistumista.

Hyödynnä kahdeksan raajan voimaa: syvennä joogamatkaasi

Yhteenvetona voidaan todeta, että joogan kahdeksan osaa ovat enemmän kuin muinaisia opetuksia; ne muodostavat aidosti transformatiivisen joogaharjoituksen olemuksen, joka ylittää pelkän fyysisen harjoituksen ja tulee syvälle itsensä löytämisen matkaksi.

Nykyajan harjoittaja hyötyy valtavasti integroimalla nämä opetukset rutiineihinsa. Olitpa aloittelija tai kokenut joogi, Ashtanga Yogan 8 osaa tarjoavat arvokasta ohjausta eettiseen käyttäytymiseen, henkilökohtaiseen kuriin, fyysiseen terveyteen, henkiseen hallintaan ja henkiseen kasvuun.

Löydä rohkeutta ja omistautumista aloittaaksesi tämän matkan, sisällyttääksesi 8 raajan opetukset käytäntöösi ja kokea joogan muuttava voima elämässäsi. Namaste.

Samankaltaisia viestejä