Et dybt dyk ned i yogaens 8 lemmer

Anime-illustration af Ashtanga-yogaens 8 lemmer

Introduktion

Yoga, en ældgammel praksis, der er gennemsyret af historie og tradition, har udviklet sig til at betyde forskellige ting for forskellige mennesker. Mens nogle ser det som en fysisk træning, opfatter andre det som en dybt spirituel praksis. Men yogaens fulde omfang strækker sig langt ud over stillinger og stræk, og omfatter en holistisk livsfilosofi. I hjertet af denne filosofi ligger yogaens 8 lemmer, som de introduceres i Patanjalis Yoga Sutras. Disse lemmer, eller trin, giver en omfattende vej til selvrealisering og vejledning i moralske, etiske, fysiske og spirituelle aspekter af livet.

Konceptet for Ashtanga Yoga

Ashtanga Yoga, et udtryk, der stammer fra sanskrit, hvor "ashta" betyder otte og "anga" betyder lemmer, repræsenterer et yogasystem afgrænset i Patanjalis Yoga Sutras. For ikke at tage fejl af den moderne stil 'Ashtanga Yoga' udviklet af K. Pattabhi Jois, repræsenterer Patanjalis Ashtanga Yoga en holistisk vej til åndelig udvikling. Det er en rejse, der overskrider blotte fysiske stillinger, som omfatter otte facetter eller 'lemmer' af praksis – yamas (begrænsninger), niyamas (observanser), asana (stillinger), pranayama (åndedrætsøvelser), pratyahara (tilbagetrækning af sanser), dharana (koncentration), dhyana (meditation) og samadhi (oplysning eller selvrealisering). Hvert lem svarer ikke kun til et aspekt af menneskelig bevidsthed, men bygger også på det foregående og danner en indbyrdes forbundet vej mod indre fred og befrielse.

Patanjali og hans indflydelse på yogaen

Patanjali, der ofte hyldes som "yogaens fader", var en gammel vismand, der kodificerede yogaens kunst og videnskab i sit banebrydende værk, Yoga Sutras. Denne tekst, der blev skrevet omkring år 400, betragtes som et af de grundlæggende skrifter i den klassiske yogafilosofi. Gennem de 196 aforismer belyser Patanjali bevidsthedens natur, sindets mekanismer og vejen til åndelig frihed.

Patanjalis Ashtanga Yoga udgør en væsentlig del af Yoga Sutras og præsenterer en systematisk og praktisk tilgang til spirituel vækst. Ved at engagere sig i disse otte facetter af praksis bliver udøverne guidet på en transformativ rejse, der går fra etiske fundamenter og fysisk sundhed til højere bevidsthedstilstande. Den vedvarende relevans af Patanjalis ottefoldige vej i nutidig yogapraksis vidner om hans dybe indflydelse og tilbyder udøvere en struktureret vej til at navigere i sindets og bevidsthedens komplekse terræn.

Anime-illustration af Ashtanga-yogaens 8 lemmer

Et nærmere kig på yogaens 8 lemmer

Yoga er mere end en samling af fysiske stillinger. Det er en omfattende livsstil, en vej til selvrealisering og åndelig frigørelse. Ashtanga Yoga, som defineret af Patanjali, er en køreplan til denne transformative rejse. Lad os dykke dybere ned i hvert led for at forstå deres rolle og betydning.

LemmerSanskrit-termBeskrivelse
1YamasEtiske standarder, moralske discipliner
2NiyamasSelvdisciplin, åndelige observanser
3AsanaFysiske arbejdsstillinger
4PranayamaKontrol af åndedræt
5PratyaharaTilbagetrækning af sanser
6DharanaKoncentration
7DhyanaMeditation
8SamadhiOplysning

Yamas (begrænsninger)

Det første led, Yamas, refererer til etiske standarder eller moralske discipliner. De repræsenterer den gyldne regel - "Gør mod andre, som du ønsker, at de skal gøre mod dig". Patanjali definerede fem Yamas:

 1. Ahimsa (ikke-vold): Et princip om harmløshed og respekt for alle levende væsener. Det opmuntrer til medfølelse og venlighed.
 2. Satya (sandfærdighed): Ærlighed i tanker, ord og handlinger, både over for sig selv og andre.
 3. Asteya (ikke-stjælende): At respektere andres rettigheder og ejendom og ikke tage, hvad der ikke er givet frivilligt.
 4. Brahmacharya (mådehold): At udvise selvbeherskelse og mådehold i alle livets aspekter.
 5. Aparigraha (ikke-besiddelse): Evnen til at give slip og leve uden grådighed eller begær efter ejendele.

Niyamas (Overholdelser)

Den anden del, Niyamas, handler om selvdisciplin og spirituelle observanser. Det er handlinger, der er rettet mod os selv, og som hjælper os med at opretholde et positivt miljø, hvor vi kan vokse. Der er fem Niyamas:

 1. Saucha (renhed): Tilskynder til renlighed i sind, krop og miljø.
 2. Santosha (tilfredshed): At praktisere taknemmelighed og finde tilfredshed i det nuværende øjeblik.
 3. Tapas (disciplin eller nøjsomhed): Regelmæssig disciplineret praksis for at antænde den rensende flamme i os selv.
 4. Svadhyaya (selvstudium): Selvrefleksion og introspektion for at forstå vores natur og vaner.
 5. Ishvara Pranidhana (overgivelse til det guddommelige): Dyrk en dyb, vedvarende tillid til det universelle flow, og overgiv frugterne af dit arbejde.

Asana (arbejdsstillinger)

Det tredje led, Asana, er mere end den fysiske udøvelse af yogastillinger. Det handler om at kultivere en holdning af tålmodighed og udholdenhed og lære at sidde behageligt i en stilling i længere tid. Dette forbereder kroppen til dybere former for meditation ved at forbedre fysisk styrke, balance og fleksibilitet. Det fremmer også disciplin, fokus og evnen til at koncentrere sig om det nuværende øjeblik, hvilket er afgørende for yogaens indre rejse.

Pranayama (kontrol af åndedrættet)

Pranayama, det fjerde led, er øvelsen i at kontrollere og udvide åndedrættet. Det handler ikke kun om dyb vejrtrækning, men om at synkronisere åndedrættet med både fysiske bevægelser og de subtile energier, der strømmer gennem vores kroppe. Ved at kontrollere åndedrættet kan man kontrollere sindet og styre de vitale energier i sig selv, hvilket fremmer en følelse af fred og balance. Regelmæssig praksis kan føre til øget lungekapacitet, forbedret koncentration og reduceret stress.

Pratyahara (tilbagetrækning af sanser)

Det femte led, Pratyahara, er den praksis, hvor man trækker sanserne tilbage fra ydre objekter. Det betyder ikke, at vi helt kobler os fra den ydre verden, men snarere at vi retter vores opmærksomhed indad. Ved at praktisere Pratyahara lærer vi at observere vores begær og aversioner objektivt uden at handle på dem. Det skaber en dyb følelse af indre ro og giver os mulighed for at reagere på stimuli omkring os i stedet for at reagere på dem.

Dharana (koncentration)

Dharana, det sjette led, er den praksis, hvor man fokuserer sindet på et enkelt punkt eller objekt. Det kan være et fysisk objekt, et mantra, en visualisering eller endda åndedrættet. Dharana handler ikke om at tømme sindet, men om at træne det i at koncentrere sig uden distraktioner. Det lægger grunden til dybere, mere dybtgående bevidsthedstilstande i de senere stadier af yoga.

Dhyana (meditation)

Det syvende led, Dhyana, er meditationspraksis. I modsætning til Dharana, som involverer intens fokus på et punkt, handler Dhyana om at opretholde en uafbrudt strøm af koncentration. Det er en tilstand, hvor man er meget opmærksom uden fokus, hvor sindet falder til ro, og der er en uafbrudt strøm af tanker. Selvbevidstheden opløses, og tidsfornemmelsen forsvinder. Dhyana bringer udøveren tættere på tilstanden Samadhi - ren bevidsthed.

Samadhi (oplysning)

Samadhi, det ottende og sidste led, er det ultimative mål for yoga - en tilstand af oplysning eller selvrealisering. Det beskrives ofte som en tilstand af ekstase, hvor selvet smelter sammen med universet eller det guddommelige. I samadhi bliver den mediterende, meditationsprocessen og meditationsobjektet ét. Det er en tilstand af dyb fred og enorm viden, og selvom den er svær at opnå, bringer hvert skridt på yogaens ottefoldige vej udøveren tættere på den.

Anime-illustration af Ashtanga-yogaens 8 lemmer

Betydningen af de otte lemmer i Ashtanga Yoga-praksis

Når yogaens otte lemmer følges og praktiseres holistisk, skaber de en ramme for at leve et målrettet og opmærksomt liv. Hvert led forbereder udøveren på det næste, hvilket gør det til et komplet system, der integrerer krop, sind og ånd.

Selvdisciplin og bevidsthed

 • Yama og Niyama giver moralske og etiske retningslinjer for samspillet med den ydre verden og sig selv. De fremmer selvdisciplin, renhed, tilfredshed og selvstudium og lægger et stærkt fundament for den yogiske vej.
 • Asana og Pranayama fungerer som redskaber til at styrke og rense kroppen. Regelmæssig praksis øger fysisk styrke, fleksibilitet og kontrol over åndedrættet, forbereder kroppen til meditation og gør den til et egnet fartøj for ånden.
 • Pratyahara fremmer evnen til at rette vores sanser indad og afbryde forbindelsen til den ydre verden. Denne tilbagetrækning fra sanseindtryk hjælper os med at reagere i stedet for at reagere på vores omgivelser, hvilket fremmer en dybere følelse af indre fred.

Koncentration og meditation

 • Dharana, Dhyana, og Samadhi repræsenterer den 'indre' eller 'spirituelle' rejse i yoga. Dharana opbygger koncentration, Dhyana giver mulighed for en uafbrudt strøm af tanker, og Samadhi bringer en tilstand af lyksalighed og oplysning, hvor vi smelter sammen med den guddommelige eller universelle bevidsthed.
 • Disse tre stadier omtales samlet som Samyama - vejen til indsigt og oplysning. Når de mestres, fører de til de dybeste lag af perception og erkendelse og i sidste ende til selvrealisering.

Ashtanga Yoga Anusthana: Den daglige praksis

Ashtanga Yoga Anusthana refererer til den daglige udøvelse af yogaens otte lemmer. Anusthana betyder på sanskrit "regelmæssig og hengiven praksis", hvilket meget godt beskriver det niveau af hengivenhed, der kræves i Ashtanga Yoga.

De otte lemmers rolle i Anusthana

Hvert led i Ashtanga Yoga bidrager til Anusthana på sin egen unikke måde:

 1. Yama guider udøveren til at leve i harmoni med verden omkring dem. At overholde disse etiske standarder dagligt hjælper med at kultivere medfølelse og integritet.
 2. Niyama handler om selvdisciplin og indre observans. Ved at praktisere Niyama kultiverer man renhed, tilfredshed og selvstudium, hvilket fremmer en dybere forbindelse med selvet.
 3. AsanaYoga, den fysiske udøvelse af yogastillinger, giver fysisk fitness og mentalt fokus. Regelmæssig udøvelse af asanas hjælper med at opdyrke styrke, fleksibilitet og balance.
 4. Pranayamaeller åndedrætskontrol, praktiseres dagligt for at rense sindet og styrke kroppen. Denne praksis hjælper med at opretholde fysisk sundhed og opnå mental klarhed.
 5. PratyaharaNår vi trækker os tilbage fra sanserne, bliver vi mere opmærksomme og mindre reaktive. Det praktiseres ved bevidst at omdirigere opmærksomheden væk fra ydre distraktioner og mod det indre selv.
 6. Dharanaeller koncentration, er en daglig praksis, hvor man fokuserer sindet på et objekt eller en idé og derved forbereder sindet til meditation.
 7. Dhyanaeller meditation, praktiseres dagligt for at skabe en tilstand af ro og bevidsthed.
 8. SamadhiSamadhi, eller oplysning, er det ultimative mål for Anusthana. Selv om det måske ikke opnås hver dag, er jagten på Samadhi styrende for hele praksis.

Udforskning af yogaens otte lemmer i dagligdagen

Det er vigtigt at huske på, at Ashtanga-yogaen rækker ud over yogamåtten. At inkorporere de otte lemmer i sin daglige rutine kan være både udfordrende og dybt givende. Her er nogle praktiske forslag:

Inddragelse af de otte lemmer

 1. Yama: Øv dig i ikke-vold, sandfærdighed, ikke-stjæleri, kyskhed og ikke-tilknytning i dit samspil med andre.
 2. Niyama: Dyrk renhed ved at holde din krop og dine omgivelser rene, øv dig i tilfredshed, oprethold en disciplineret livsstil, studer åndelige tekster, og overgiv dig til en højere magt.
 3. Asana: Brug lidt tid hver dag på at udføre yogastillinger. Det handler ikke om stillingens kompleksitet, men om den bevidsthed og det fokus, du lægger i øvelsen.
 4. Pranayama: Øv dig regelmæssigt i at kontrollere åndedrættet. Du kan gøre det på et fast tidspunkt hver dag, eller når du har brug for at klare tankerne.
 5. Pratyahara: Prøv at bruge lidt tid hver dag væk fra elektroniske apparater, på stille refleksion eller på at nyde naturen.
 6. Dharana: Vælg en aktivitet hver dag, og forpligt dig til at give den din fulde, udelte opmærksomhed.
 7. Dhyana: Dyrk en daglig meditationspraksis. Begynd med et par minutter hver dag, og øg tiden gradvist.
 8. Samadhi: At opnå Samadhi er ikke en dagligdags begivenhed, men hold dine spirituelle mål for øje, når du udfører dine daglige aktiviteter.

Fordelene og udfordringerne ved at træne hvert lem

Hvis man praktiserer hvert led dagligt, vil det give en lang række fordele, herunder fysisk sundhed, mental klarhed og åndelig vækst. Men det kræver også disciplin og dedikation. Husk, at rejsen er lige så vigtig som destinationen. Ashtanga Yoga handler ikke om perfektion, men om en konsekvent indsats og gradvise fremskridt.

Anime-illustration af Ashtanga-yogaens 8 lemmer

At begive sig ud på den 8-leddede vej: Din rejse mod oplysning

Yogaens 8 lemmer udgør en omfattende vej mod åndelig vækst og oplysning. Selv om hvert led er forskelligt, harmonerer det med de andre og skaber en holistisk ramme, der adresserer alle aspekter af en person: etisk, fysisk, mentalt og spirituelt.

Skønheden i denne ottebenede sti ligger i dens indbyrdes forbundethed. Etikken i Yama og Niyama informerer vores Asana-praksis. Det fokus, der opdyrkes gennem Asana og Pranayama, letter Pratyahara, tilbagetrækning fra ydre distraktioner. Denne tilbagetrækning hjælper så Dharana, koncentrationsøvelsen, der sætter scenen for Dhyana eller meditation. Endelig kan man gennem vedvarende meditation opnå den lyksalige tilstand af Samadhi.

Hvert lem er således ikke en isoleret praksis, men en del af en indviklet og smuk rejse mod selvrealisering og oplysning.

Omfavn kraften i de otte lemmer: Uddyb din yogarejse

Afslutningsvis er yogaens 8 lemmer mere end gamle læresætninger; de udgør essensen af en virkelig transformativ yogapraksis, en praksis, der overskrider ren fysisk træning og bliver en dybtgående rejse i selvopdagelse.

Den moderne udøver kan få utroligt meget ud af at integrere disse læresætninger i sin rutine. Uanset om man er nybegynder eller erfaren yogi, giver Ashtanga Yogaens 8 lemmer værdifuld vejledning i etisk adfærd, personlig disciplin, fysisk sundhed, mental kontrol og åndelig vækst.

Må du finde modet og dedikationen til at begive dig ud på denne rejse, til at indarbejde læren om de 8 lemmer i din praksis og til at opleve yogaens transformerende kraft i dit liv. Namaste.

Lignende indlæg